پنجشنبه, 28 تیر 1397

یه هفته، دو هفته، زندانی حموم نرفته !

نامه الکترونیک چاپ PDF

این شعار زندانیان بند 350 در ملاقات دیروز بود، بجای " محمود" در شعار ایام انتخابات،  " زندانی " گذاشته بودند، بحران سوخت دامنگیر زندان هم شده است، بند 350 آب گرم ندارد، زندانی ها از سرما می لرزند و سرما خوردگی شیوع پیدا کرده است!

به خانواده زندانیان نسخه واکسن سرماخوردگی داده اند تا خریداری کرده و تحویل زندان دهند! بجای اصلاح شرایط رفاهی، چاره کار را در واکسیه کردن زندانیان یافته اند! تازه آن واکسن را هم باید خود زندانی تهیه نماید!

چه بگویم، مدعیان مدیریت جهان، عرضه اداره یک زندان را هم ندارند! امیدوارم هر چه زودتر این مدیران جهان جایشان را با زندانیان عوض کنند و ببینند که ما چه می کشیم و صد البته چهار تا آدم فاضلِ چیز فهم هم از داخل زندان بیایند و مملکت را اداره کنند. ان شاءالله

1390/8/4   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart