پنجشنبه, 31 خرداد 1397

ناهار با مهدی خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز ویدئوی "ناهار با مهدی خزعلی" که توسط دانشجویان در بلژیک اجرا شده بود را دیدم و سخت گریستم.

شاید بارها از رخوت و سکوت این مردم نالیده ام، اما این همه محبت و احساس مرا شرمنده کرد.

در حالی که سخت می گریستم با خود عهد کردم که لحظه ای از آرمان های این مردم غافل نشوم و تا آخر بایستم.

دوستتان دارم و تا آخر در کنارتان می مانم!

مگر مرگ بین ما جدایی اندازد!

مهدی خزعلی

1392/6/16

افزودن نظر


Joomlart