پنجشنبه, 28 تیر 1397

جان مریم زنده است!

نامه الکترونیک چاپ PDF
جان مریم زنده است و جاودانه خواهد ماند، او با صدای گرمش به همه عاشقان" جان" می دهد، جان مریم، حیات بخش و جان آفرین است، چگونه می میرد، او در دلهای ما جا دارد، آنهایی می میرند که از عشاق جان می ستانند، آنها مرده اند، هرچند نفسی می کشند و بر روی دو پا راه می روند، بوی نازنین مریم، کوچه باغهای شهر را عطرآگین کرده است، امروزعاشقان جان مریم را تا وطنش بدرقه می کنند.فردوس گوارایت باد، نمی خواهم به خوانواده اش بگویم: جای او خالی است، چون او در دلهای ما جا دارد.
89/5/10  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart